Zmiany zawartej w art. 85 ustawy

Wydaje się, iż nieformalny tryb nabywania statusu artystycznych wykonań przez odpowiednie dobrajest jak najbardziej oczywisty, gdyż ustawodawca chcąc zaostrzyć rygory w tym zakresie powinien to wyraźnie wyeksponować. Jeżeli chodzi z kolei o dzieła nie stanowiące jeszcze w pełni dopracowanej wersji artystycznego wykonania, to wskazane jest obejmowanie ich ochroną z tytułu praw pokrewnych, o ile można przypisać im artystyczny charakter, co będzie dotyczyło np. prób poprzedzających koncerty muzyczne.

Zmiany zawartej w art. 85 ustawy definicji artystycznego wykonania, przeprowa-dzone w ramach nowelizacji z 9.6.2000 r., mają zasadniczo charakter raczej kosme-tyczny. Niezbyt trafiony wydaje się upraszczający zabieg, polegający na wykreśleniu wstępnej części art. 85 ust. 1 ustawy, posługującej się określeniem: „przedmiot prawa do artystycznego wykonania”, które wskazywało wyraźnie na potrzebę rozróżniania prawa i jego przedmiotu (mniej klarowny wydaje się w tym zakresie enigmatyczny zwrot, wprowadzony do powyższego przepisu na mocy zmiany nowelizacyjnej, mówiący o pozostawaniu artystycznych wykonań pod ochroną prawa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>