Category Sąd

Art. 1 058. § 1.

W stosunku do osób, których zdrowie może być narażone na niebezpieczeństwo, aresztu nie wykonuje się aż do ich wyzdrowienia.

§ 2. Na wniosek jednej ze stron i na jej koszt zarządza się zbadanie stanu zdrowia dłużnika przez lekarza sądowego.

1. Stan choroby może uzasadniać niewykonanie aresztu, jeżeli zdrowie dłużnika może być narażone na niebezpieczeństwo. W tej kwestii jednak powinien się wypowiedzieć jedynie lekarz sądowy. Por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych (Dz.U. Nr 57, poz. 345). Lekarz sądowy ustali rodzaj niebezpieczeństwa związanego z pobytem dłużnika w areszcie i określi termin jego powrotu do zdrowia. Zbadanie stanu zdrowia dłużnika zarządza sąd na wniosek jednej ze stron i na jej koszt. Gdyby dłużnik nabawił się choroby w areszcie, o zwolnieniu go orzeka również sąd, który zarządził wykonanie aresztu, na wniosek dłużnika. Co do reszty nie wykonanego aresztu orzeka sąd po nastąpieniu poprawy stanu zdrowia dłużnika. W razie uzyskania przez dłużnika immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego stosowanie wobec niego środków przymusu nie jest dopuszczalne (art. 1115 § 3 k.p.c.).

Read More

Analiza poszczególnych zapisów

Analiza poszczególnych zapisów rozdziału 6 ustawy prowadzi do wniosku, iż szczególna regulacja utworów audiowizualnych podporządkowana jest podstawowej zależności podmiotowej, jaka w ich przypadku zachodzi między producentami a twórcami, wnoszącymi w powstanie danego dzieła twórcze wkłady.

Odnośnie do praw osobistych zawężone zostało prawo współtwórców do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu audiowizualnego (art. 73 ustawy). Może być ono bowiem wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji dzieła, co jest podyktowane realiami produkcji audiowizualnej, zwłaszcza filmowej, zakładającej liczne, robocze propozycje co do kształtu dzieła lub jego poszczególnych elementów, zgłaszane najczęściej w trakcie obróbki technicznej montowanego materiału zdjęciowego.

Read More

Analiza polega na badaniu elementów

Poza uprawnieniami względnie obowiązującymi użytkownik programu kompu-terowego ma zapewnione także przywileje ustawowe, których nie można ograniczyć w drodze umowy z autorem programu. Są to uprawnienia do sporządzania kopii zapasowej programu oraz do jego analizy i dekompilacji (por. art. 75 ust. 2 i 3 ustawy). Mają one charakter bezwzględnie obowiązujący.

Read More

5. Jeżeli dla skuteczności czynności konieczne jest zachowanie pewnej

formy, np. wydanie weksla, prawomocne orzeczenie sądu nie może zastąpić oświadczenia woli. Konieczna jest egzekucja z art. 1050 k.p.c. Wyrok nie może zastąpić udzielenia pełnomocnictwa. Natomiast może zastąpić akt notarialny wymagany przez ustawę. Kwestia ważności umowy powinna być badana w toku postępowania, jeżeli nie sporządzono aktu notarialnego (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 644).

Read More

3. O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia zagraniczną władzę rejes-trową.

Art. 1023. § 1.

Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wie-rzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Read More

3. Art. 1019 k.p.c. wyczerpująco normuje sposób ogłoszenia obwieszczenia.

Art. 1020. Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje się port macierzysty statku.

1. Dopuszczalna jest egzekucja z udziału we własności statku morskiego (art. 59 k.m.), do której należy odpowiednio stosować, co wynika z art. 1014 k.p.c., przepisy o egzekucji z ułamkowej części nieruchomości (art. 1004 i n. k.p.c.).

Read More

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego nie uchybiają przepisom podat-kowym.

1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności następują skutki prawne wymienione w art. 999, 1000, 1002, 1003 k.p.c. W szczególności postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem egzekucyj-nym. Podlega ono zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności i jako tytuł wykona-wczy stanowi podstawę do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nierucho-mości. Nakaz wydania nieruchomości zamieszczony w postanowieniu powinien być skierowany przeciwko obecnemu posiadaczowi wymienionemu w protokole opisu i oszacowania nieruchomości (art. 947 § 1 pkt 5 k.p.c.). Zaznaczyć należy, że tytuł wykonawczy nie może być skierowany przeciwko osobie dzierżawcy lub najemcy, nabywca bowiem wstępuje w prawa i obowiązki dłu-żnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawio-nej (art. 1002 k.p.c.).

Read More

§ 3. Do dozorcy stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z rucho-mości dotyczące dozorcy.

1. Ze względu na rodzaj przedmiotu, z którego prowadzi się egzekucję, prze-pisy o zajęciu nieruchomości ulegają daleko idącej modyfikacji (art. 922-941 k.p.c.). Jednakże wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika powinno zawie-rać dwutygodniowy termin do spełnienia przez niego świadczenia (art. 923 k.p.c.). Zajęcie statku następuje dopiero z chwilą zarządzenia przytrzymania statku i ustanowienia dozoru.

Read More

Art. 1007.

Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część nieruchomości, zarządca działa tylko w granicach uprawnień dłużnika jako współ-właściciela.

1. Zarządca nieruchomości ustanowiony w toku tej egzekucji działa tylko w granicach uprawnień dłużnika jako współwłaściciela. Różnica między zarządcą a współwłaścicielem polega na tym, że współwłaściciel może ze swych praw zrezygnować, czego nie wolno uczynić zarządcy. Do zarządcy mają zastosowa-nie przepisy o współwłasności (art. 197-209 k.c.)z uwzględnieniem przepisów o zarządzie wtoku egzekucji z nieruchomości (art. 931-941 k.p.c.).

Read More

Jeżeli współtwórcy zależy na zdyscyplinowaniu kontrahenta

Z powyższych uwag można by wysnuć wniosek, iż współtwórcy utworu audiowi-zualnego są całkowicie przytłoczeni silną pozycją jego producenta. Przy całościowej analizie rozdziahi 6 ustawy okazuje się jednak, że byłoby to mylne wrażenie. Usta-wodawca stara się bowiem równoważyć przywileje producenta audiowizualnego określonymi uprawnieniami jego twórczych współpracowników. Przykładem tego jest możliwość powtórnego wykorzystania zamówionego przez danego producenta wkładu, będącego odrębnym utworem.

Read More

Do pierwszej grupy zaliczyć należy

Do pierwszej grupy zaliczyć należy z jednej strony dzieła mieszczące się w dwóch ostatnich punktach omawianego wyliczenia (por. art. 4 pkt 3 i 4 ustawy). „Opublikowane opisy patentowe lub ochronne” (art. 4 ust. 3 ustawy) są określeniami nawiązującymi do odpowiednich instytucji Prawa własności przemysłowej, dlatego też w regulacji tego prawa szukać należy odpowiedzi na pytanie, jakie konkretnie dobra przyporządkowane być mogą zakresowi tej właśnie pozycji.

Read More

Art. 998. § 1.

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wypłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postano-wienie o przysądzeniu własności.

§ 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażale-nie...

Read More