Category Sąd

Art. 1055.

Na postanowienie sądu co do wezwania dłużnika do wykonania czynności, zagrożenia grzywną i jej zamiany na areszt oraz co do zabezpieczenia szkody wierzyciela przysługuje zażalenie.

1. Przepis ten dotyczy wszystkich postanowień wydanych przez sąd w trybie art. 1049-1054 k.p.c. Wprawdzie w tym przepisie nie wymieniono postanowień o wymierzeniu grzywny, ale skoro zamieszczono w nim postanowienia o zamianie grzywny na areszt, to tym samym uznać należy, że to sformułowanie obejmuje również wymierzenie grzywny. Za tym stanowiskiem przemawia także treść art. 1053 § 1 k.p.c., w którym mowa o uprawomocnieniu się postanowienia wymierzającego grzywnę.

Read More

Art. 1051. § 1.

Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.

§ 2. Ponadto sąd może na wniosek wierzyciela

Read More

Art. 1047. § 1.

Jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.

Read More

Art. 1041. § 1.

Jeżeli dłużnik ma wydać wierzycielowi rzecz ruchomą, komornik sądu, w którego okręgu rzecz się znajduje, odbierze ją dłużnikowi i wyda wierzycielowi.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy niezwłoczne fizyczne

Read More

Art. 1040. § 1.

Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał zabezpieczenie powództwa, pozostawia się w depozycie sądowym.

§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku rozwiązującego będzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a dłużnikiem stosunku prawnego, sąd zarządzi złożenie wydzielonej sumy do depozytu sądowego.

Read More

Art. 1033. § 1.

Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi.

§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

1. Plan podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych będzie sporządzany, jeżeli suma uzyskana w wyniku egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Komornik do sporządzenia planu podziału przystępuje niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy podlegającej podziałowi.

Read More

Art. 1026. § 1.

Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokoje-nie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym do kategorii szóstej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.

§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Read More

Art. 1025. § 1.

Należności przypadające od dłużnika ulegają zaspokojeniu w następującej kolejności:

– koszty egzekucyjne

– należności alimentacyjne

– należności za pracę oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również

Read More

Art. 1024. § 1.

– sumę ulegającą podziałowi

– wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale

– sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału

– sumy, które mają być wypłacone, jak również

Read More

Art. 1021.

Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okrętowego odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości.

Według art. 1 9 i 20 k.m. jest zasadą, że statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, jednakże Minister Trans-portu i Gospodarki Morskiej został upoważniony do zwolnienia niektórych stat-ków z tego obowiązku. Zwolnienie to jednak nie może dotyczyć statków upra-wiających żeglugę międzynarodową. Statek nie podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, może być wpisany na wniosek właściciela.

Read More

Art. 1006. § 1.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynale- żnościami, a mianowicie:

1) ruchomościami będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnoś- ciami budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika

Read More

Art. 1000. § 1.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysą-dzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. I\la miejsce tych praw pow-staje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzia-nym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Read More