Category Sąd

Art. 1053. § 1.

Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie – na wypadek nieściągnięcia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za pięć tysięcy złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. Przepis art. 762 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli dłużnikiem, do którego skierowane było wezwanie sądu, jest osoba prawna lub inna organizacja, środkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, środkom przymusu podlega jej kierownik.

Read More

Art. 1018.

Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sądowym i umieści je w dzienniku poczytnym w danej miejsco-wości.

1. Umieszczenie ogłoszenia o wszczęciu egzekucji ze statku morskiego na tablicy ogłoszeń sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję, jest jedną z form popularyzacji tego rodzaju egzekucji, celem zainte-resowania szerszego kręgu osób prowadzących transakcje związane z przypły-nięciem statku do portu. Dotyczy to także obowiązku ogłoszenia o wszczęciu egzekucji w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Jest to swoista infor-macja skierowana do ewentualnych kandydatów na nabywców.

Read More

Art. 1054. § 1.

Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone albo dłużnik na skutek aresztu zgłosi gotowość wykonania czynności, sąd postanowi zwolnić go niezwłocznie i zawiadomi o tym wierzyciela. Dłużnikowi, który zgłosił gotowość wykonania czynności, sąd stosownie do okoliczności wyznaczy

Read More

W programach komputerowych

Mimo braku wskazówki w art. 77, jak stosować do programów komputerowych nie wyłączone w tym przepisie artykuły ogólnej części ustawy, nie powinno ulegać wątpliwości, że może tutaj chodzić jedynie o stosowanie odpowiednie, z wzięciem pod uwagę specyfiki programów, treści Rozdziału 7 ustawy i konkretnego punktu odniesienia rozpatrywanych w danej sprawie ogólnych unormowań.

Read More

Twórcze bazy danych

Przewidziane w art. 14 ustawy o ochronie baz danych zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzące w życie 10.11.2002 r. spowodują iż twórcze bazy danych uzyskają status kolejnej, chronionej na zasadach szczególnych, kategorii przedmiotów prawa autorskiego – obok programów komputerowych, utworów audiowizualnych oraz utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych.

Read More