Art. 1053. § 1.

Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie – na wypadek nieściągnięcia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za pięć tysięcy złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. Przepis art. 762 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli dłużnikiem, do którego skierowane było wezwanie sądu, jest osoba prawna lub inna organizacja, środkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, środkom przymusu podlega jej kierownik.

Read More

Art. 1018.

Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sądowym i umieści je w dzienniku poczytnym w danej miejsco-wości.

1. Umieszczenie ogłoszenia o wszczęciu egzekucji ze statku morskiego na tablicy ogłoszeń sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję, jest jedną z form popularyzacji tego rodzaju egzekucji, celem zainte-resowania szerszego kręgu osób prowadzących transakcje związane z przypły-nięciem statku do portu. Dotyczy to także obowiązku ogłoszenia o wszczęciu egzekucji w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Jest to swoista infor-macja skierowana do ewentualnych kandydatów na nabywców.

Read More

Art. 979. § 1.

Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

§ 2. Jeżeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nie-ruchomości lub niektóre części nieruchomości okaże się, że należność wie-rzyciela i koszty egzekucji istotnie znajdują w tej sumie pełne pokrycie, egzekucję co do pozostałych nieruchomości lub części nieruchomości należy umorzyć.

Read More