Art. 997.

Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowa-nia, które nie naruszają praw skarżącego.

1. Określenie, że na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażale-nie oznacza, że przysługuje ono na postanowienie o udzieleniu przybicia oraz o odmowie przybicia. Dotyczy to także postanowienia o przybiciu wydanego w następstwie wniosku o przejęcie nieruchomości.

2. Kto jest uprawniony do wniesienia zażalenia, tego kodeks wyraźnie nie określa. Niewątpliwie legitymację mają uczestnicy postępowania (art. 922 k.p.c.), ale nie tylko, są bowiem osoby, które mają interes prawny w uzyskaniu uchylenia lub zmiany wydanego postanowienia. Por. uwagi do art. 986 k.p.c.

3. Zażalenie można oprzeć na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, które wpływa na ograniczenie praw skarżącego. Można wytykać uchybienia przepisom dokonane w toku całego postępowania, skarga bowiem na czynności komornika – rozstrzygana przez sędziego nadzorującego licytację – dotyczy tylko uchybień komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu. Zarzuty jednak nie mogą obejmować tych kwestii, które już zostały prawomocnie rozstrzygnięte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>