Art. 987.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postano-wienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

1. Komornik zamyka przetarg, jeżeli zgłosił się przynajmniej jeden licytant, który zaofiarował cenę wywołania (art. 980 k.p.c.). W przypadkach przewidzia-nych w art. 958, 982, 984 i 989 k.p.c. dochodzi do wydania postanowienia o przybiciu bez przeprowadzenia przetargu.

2. Po zamknięciu przetargu sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowie-nie co do przybicia. Na tym posiedzeniu wysłuchuje licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę oraz uczestników postępowania. Innych licytantów sąd nie wysłuchuje, gdyż mają oni czynny udział w postępowaniu tylko do chwili zam-knięcia przetargu, wtedy mogą dokonywać postąpień i składać skargi na czyn-ności komornika (art. 986 k.p.c.) W razie odroczenia lub wstrzymania przybicia sąd wyda postanowienie o przybiciu na oddzielnym posiedzeniu (art. 988 k.p.c.), na które wezwie uczestników, licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, a także osoby, które zgłosiły wnioski o przejęcie. Wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoliczności, bądź przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecnośdi drugiej strony, bądź przez oświadczenie strony na piśmie. Por. uwagi do art. 760 § 2 k.p.c.

3. Sąd w osobie sędziego, pod nadzorem którego odbywała się licytacja wydaje postanowienie o przybiciu. Co do odmowy przebicia – por. uwagi do art. 991 k.p.c. Po wydaniu przez sąd postanowienia o udzieleniu przybicia komornik niezwłocznie przedstawi akta sądowi (§ 147 rozp. w sprawie czynn. komorni-ków).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>