Art. 986.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknię-cia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który naty-chmiast ją rozstrzyga.

1. Artykuł 986 k.p.c. stwarza uproszczony sposób zaskarżania czynności komornika podejmowanych w toku licytacji. Takie unormowanie ma uzasad-nienie w tym, że licytacja odbywa się pod nadzorem sędziego. Uproszczenie polega na możliwości ustnego zgłoszenia skargi, którą komornik powinien wciągnąć do protokołu. Terminem końcowym takiej możliwości składania skarg jest zamknięcie przetargu.

2. Skargę w toku licytacji mogą złożyć uczestnicy (art. 922 k.p.c.), a także inne osoby, które mają interes prawny w zaskarżeniu, a polega on na tym, że dana czynność może wpłynąć na ich prawa.

3. Przewidziany tryb składania skarg na czynności komornika w toku licytacji wyłącza dopuszczalność zaskarżania tych czynności w formie skargi składanej po licytacji.

4. Skarga zgłoszona w toku licytacji powinna być rozstrzygnięta przez sędziego natychmiast. Nie oznacza to jednak niemożliwości rozstrzygnięcia później, jeżeli natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe (por. art. 988 §1 k.p.c.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>