Art. 981.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

1. Zamknięcie przetargu jest momentem końcowym, do którego można jeszcze uiścić należność wierzyciela wraz z kosztami postępowania egzekucyj-nego, by doszło do umorzenia egzekucji przez komornika. Tę należność można uiścić wcześniej, ale po zamknięciu przetargu nie może być przez komornika przyjęta.

2. Przez „należność wierzyciela” rozumieć należy wierzytelność tego, na wniosek którego egzekucja została wszczęta (art. 923 k.p.c.), jak i tych wierzy-cieli, którzy się przyłączyli do postępowania (art. 927 k.p.c.). Chodzi tu więc o uiszczenie należności wszystkich wierzycieli.

3. Ponieważ uiszczenie należności wierzyciela następuje w toku postępowania egzekucyjnego, dlatego należność powinna być uiszczona do rąk komornika. W wypadkach stosunkowo prostych może być uiszczona do rąk wierzyciela, jednakże o tym fakcie powinien być powiadomiony komornik w celu ustalenia kosztów postępowania i poinformowania o ich wysokości dłużnika.

4. Komentowany przepis dotyczy licytacji pierwszej, ponownej oraz drugiej. Ma on także odpowiednie zastosowanie do wypadków przejęcia nieruchomości na własność (art. 958, 982 i 984 k.p.c.). Przy przejęciu nieruchomości na włas-ność możliwość uiszczenia długu odpada z chwilą wydania postanowienia o przybiciu czy też postanowienia o ustaleniu ceny przy skorzystaniu z prawa pierwokupu (B. Dobrzański w: Komentarz do k.p.c., s. 1303).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>