Art. 977.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwier-dzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom nie wymagają poświadczenia.

1. Art. 977 k.p.c. nie zakreśla kręgu osób, którym można udzielić pełnomoc-nictwa, jak to przewiduje art. 87 k.p.c. Z tym łączy się nierozciąganie pełno-mocnictwa procesowego na umocowanie do udziału w przetargu. Jest to więc przepis szczególny w stosunku do art. 87 k.p.c. oraz art. 91 pkt 2 k.p.c. przewi-dującego, że pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowa-nie także do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Peł-nomocnictwo to więc dotyczy tylko udziału pełnomocnika w przetargu, którego przedmiotem jest dana nieruchomość.

2. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone doku-mentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Urzędowe poświadczenie pod-pisu mocodawcy może nastąpić przez notariusza, urząd gminy, rejonowy organ administracji ogólnej. Osoba, która nie wykaże się pełnomocnictwem, nie może być dopuszczona do udziału w przetargu. Od złożenia pisemnego pełnomoc-nictwa nie zwalnia pełnomocnika nawet okoliczność, że stawający razem z nim mocodawca potwierdzi ustnie udzielenie pełnomocnictwa.

3. Nie wymagają poświadczenia podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez podmioty gospodarcze oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwoka-tom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>