Art. 1093.

Jeżeli komornik nie znalazł u zobowiązanego osoby, która ma być odebrana, sąd na wniosek uprawnionego nakaże zobowiązanemu, ażeby wyjawił, gdzie osoba ta znajduje się lub komu ją powierzył i aby złożył przyrzeczenie, że jego oświadczenia są zgodne z prawdą.

Art. 1094. W postępowaniu dotyczącym odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd zawiadamia prokuratora o wszystkich terminach posiedzeń niejawnych oraz zarządza doręczenie mu postanowień.

1. Nie tylko komornik ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o podejmowanych czynnościach, jak tego wymaga art. 1090 k.p.c., obowiązek ten spoczywa także na sądzie. Sąd ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o terminach posiedzeń niejawnych, a tym bardziej o terminach posiedzeń jawnych (art. 140 § 2 k.p.c.).

2. W zawiadomieniu kierowanym do prokuratora sąd powinien zwięźle przedstawić stan sprawy, a na żądanie prokuratora przesłać akta sprawy, jednakże tak, by nie wstrzymywało to postępowania.

3. Bez względu na to, czy prokurator wziął udział w sprawie, sąd ma obowiązek doręczenia mu odpisu postanowień.

Art. 1095. Art. 1052-1059 stosuje się odpowiednio, jednakże ograniczenia przewidziane w art. 1052 i 1053 nie mają zastosowania, gdy idzie o wykonanie orzeczeń, o jakich mowa w dziale niniejszym.

1. Art. 1095 k.p.c., odsyłając do odpowiedniego stosowania art. 1052-1059 k.p.c., jednocześnie uchyla ograniczenia w zakresie wysokości wymiaru grzywny i w konsekwencji aresztu. Tak więc sąd może wymierzyć grzywnę wyższą niż sto tysięcy złotych (w jednym postanowieniu), a ogólna suma grzywien może wynosić więcej niż jeden milion pięćset tysięcy złotych. Ogólny czas trwania aresztu może przekroczyć sześć miesięcy.

2. Art. 1095 k.p.c. ma także zastosowanie do postępowania o wyjawienie, gdzie osoba się znajduje lub komu została powierzona, uregulowanego w art. 1093 k.p.c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>