Art. 1091.

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego wskazanej. Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w terminie wyznaczonym przez komornika, czynność nie będzie dokonana.

1. Art. 1091 k.p.c. stawia warunek odebrania osoby w obecności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego wskazanej. Przez takie ujęcie obowiązku uczestniczenia uprawnionego przy czynnościach odebrania ustawodawca podkreślił konieczność odebrania osoby w warunkach jak najmniej dla niej przykrych w celu wyeliminowania, a w każdym razie ograniczenia ujemnych oddziaływań na psychikę tej osoby.

2. W razie niestawiennictwa choćby jednego z wyżej wymienionych podmiotów, komornik nie może dokonać przymusowego odebrania osoby. W takiej sytuacji obowiązany jest wyznaczyć nowy termin odebrania, przy czym może to nastąpić na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu, jeżeli wszczęcie postępowania nastąpiło z urzędu.

3. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia egzekucji, komornik zawiadomi właściwego prokuratora (§ 1 72 rozp. w sprawie czynn. komorników).

4. Polecenie przez sąd komornikowi odebrania osoby wykonywane jest w trybie art. 1041 § 1 k.p.c., z uwzględnieniem zmian wynikających z art. 1090-1093 k.p.c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>