Art. 1090.

Gdy ma być wykonane orzeczenie zobowiązujące do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, komornik powinien zawiadomić prokuratora o wszczęciu postępowania z podaniem treści tytułu wykonawczego oraz wskazać osobę żądającą wykonania orzeczenia. Komornik powinien ponadto zawiadomić prokuratora o terminie wyznaczonym dla odebrania osoby ze wskazaniem miejsca dokonania tej czynności oraz instytucji i osób wezwanych przez niego do uczestniczenia przy jej dokonaniu, jak również powinien udzielać prokuratorowi na żądanie wyjaśnień o stanie sprawy oraz wynikach dokonanych czynności. Prokurator może uczestniczyć w czynnościach mających na celu odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

1. Art. 1090 k.p.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów o udziale prokuratora w procesie (art. 55-60 k.p.c.) mających zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym (art. 13 § 2 k.p.c.). Zawiera on wiele szczegółów, które mogły się znaleźć w regulaminie jedynie wysoką rangą postępowania o odebranie osoby można tłumaczyć zamieszczenie ich w akcie prawnym rangi ustawowej.

2. Jeżeli przymusowe odebranie osoby napotyka przeszkody na skutek innej czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia egzekucji, komornik zawiadamia prokuratora (§ 172 rozp. w sprawie czynn. komorników).

3. Zresztą nie tylko komornik, ale i sąd ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o wszystkich terminach posiedzeń niejawnych w sprawach o odebranie osoby (art. 1094 k.p.c.), a tym bardziej o terminach posiedzeń jawnych wyznaczonych choćby w celu wysłuchania stron. Obowiązek zawiadamiania prokuratora o terminach posiedzeń jawnych istnieje w postępowaniu rozpoznawczym o odebranie dziecka (art. 580 k.p.c.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>