Art. 1086. § 1.

Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki to okażą się bezskuteczne, organy Milicji Obywatelskiej przeprowadzą na wniosek komornika dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej przeprowadzą na wniosek komornika dochodzenie w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika. Poza tym stosuje się art. 1073 § 2 i 3.

§ 2. Dochodzenia powinny być przeprowadzane okresowo w odstępach nie dłuższych niż jeden rok. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

1. W sprawach o egzekucję alimentów na komorniku ciążą dodatkowe obowiązki, a mianowicie: przeprowadzanie dochodzeń w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Nie może on umorzyć postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji obowiązany jest periodycznie przeprowadzać dochodzenia w celu ustalenia stanu majątkowego i zarobkowego dłużnika odstępy, w których komornik ma czynić te ustalenia nie mogą być dłuższe niż okres jednego roku.

2. Gdyby dochodzenia prowadzone przez komornika nie dały wyniku, obowiązany jest on wystąpić z wnioskiem do organów Policji w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Również organy rejonowe rządowej administracji ogólnej obowiązane są na wniosek komornika przeprowadzić dochodzenie w powyższym zakresie, zwłaszcza co do dochodów i stanu majątkowego dłużnika.

3. Art. 1086 § 1 in fine k.p.c. odsyła do stosowania w sprawach o egzekucję alimentów art. 1073 § 2 i 3 k.p.c. Przepis ten jednak został uchylony. Można wobec tego bronić zapatrywania, że tylko przez przeoczenie nie skreślono tego zdania w komentowanym przepisie. Takiego przeoczenia jednak ustawodawcy przypisywać nie można. W związku z tym można przyjąć, że § 2 i 3 art. 1073 k.p.c. został utrzymany w mocy w sprawach o egzekucję alimentów. Chodzi tu o obowiązek komornika do zawiadomienia wierzyciela lub sądu, na żądanie którego wszczęta została egzekucja, o ujawnieniu mienia dłużnika i potrzebie złożenia wniosku w terminie do jednego miesiąca, jeżeli ujawnione mienie nie jest objęte wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Komornik jest obowiązany zawiadomić wierzyciela lub sąd, na żądanie którego wszczęto egzekucję, o tym, że dochodzenie przeprowadzone przez niego nie dało wyniku.

4. Na podstawie § 2 art. 1073 k.p.c. oraz art. 1086 k.p.c. wydane zostało zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja

1 987 r. w sprawie współdziałania terenowych organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (M.P. Nr 19, poz. 167). Zarządzenie to szczegółowo normuje obowiązki komornika i organów Policji w sprawie przeprowadzania omawianych dochodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>