Art. 1066.

W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, a mającym na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych.

1. Art. 1066-1071 k.p.c. mają zastosowanie w wypadku, gdy sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności nieruchomości i o dział spadku, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość, przy czym sąd w postanowieniu tym nakazał sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji.

2. Odpowiednie stosowanie przepisów o egzekucji z nieruchomości oznacza, że w tym postępowaniu niektóre przepisy o egzekucji z nieruchomości nie będą miały zastosowania ze względu na charakter tego postępowania, np. wezwanie dłużnika do zapłaty długu (art. 923 k.p.c.), umorzenie egzekucji na skutek uiszczenia należności wierzyciela (art. 981 k.p.c.) itp. Jeżeli zarządca został ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym (art. 611 k.p.c.), to nie wydaje się celowe ustanawianie zarządcy w myśl art. 931-934 k.p.c.

3. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu zniesienie współw-łasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej nie doszło do tego wskutek braku reflektantów, a jeden ze współwłaścicieli złożył wniosek o przejęcie nieruchomości, może ono być dokonane tylko przy odpowiednim stosowaniu

przepisów o egzekucji z nieruchomości (orzeczenie SN z dnia 15 października 1968 r., III CRN 229/68, OSPiKA 1969, poz. 257). B. Dobrzański, w aprobującej glosie, wysuwa jeszcze dalszą tezę, a mianowicie, że współwłaściciel obowiązany jest do złożenia rękojmi oraz istnieje obowiązek współwłaściciela przejmującego nieruchomość na własność złożenia do depozytu sądowego tylko tej części ceny nabycia, która odpowiada udziałowi we współwłasności innych współwłaścicieli (OSPiKA, poz. 257).

4. Sądowe zniesienie współwłasności przez sprzedaż wchodzącej w skład majątku wspólnego nieruchomości w drodze licytacji publicznej powoduje ustanie współwłasności tej nieruchomości z chwilą jej sprzedaży w trybie art. 1068-1071 k.p.c. (uchwała SN z dnia 20 lutego 1989 r., III CZP 4/89, OSNCP 1990, z. 2-3, poz. 25).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>