Art. 1063.

W toku egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości Skarb Państwa nie składa rękojmi. Rękojmia składana w toku egzekucji z nieruchomości ma charakter zabezpieczenia przed nieodpowiedzialnymi osobami, które zgłaszają się jako licytanci

oraz stanowi formę zabezpieczenia przed uchylaniem się nabywców, którzy uzyskali przybicie, od wypełnienia warunków licytacyjnych. Por. uwagi do art. 962 k.p.c. Gdy nabywca nie wykonuje warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię. Z rękojmi utraconej przez nabywcę pokrywa się koszty egzekucji, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa. Por. uwagi do art. 969 k.p.c. Ponieważ ostatecznie utracona rękojmia zostaje przelana na rzecz Skarbu Państwa, nie ma uzasadnienia, by Skarb Państwa, który przystępuje do przetargu, składał rękojmię.

Do egzekucji należności pieniężnych przeciwko PZU stosuje się art. 1062 k.p.c. (uchwała SN z dnia 8 listopada 1 982 r., III CZP 54/83, OSNCP 1 984, z. 6. poz. 91 OSPiKA 1984, nr 6, poz. 112).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>