Art. 1048.

Jeżeli ujawnienie na podstawie orzeczenia sądowego prawa wierzyciela przez wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze albo przez złożenie dokumentu do zbioru wymaga poprzedniego ujawnienia prawa dłużnika, komornik na żądanie wierzyciela odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania wpisu na rzecz dłużnika lub do złożenia do zbioru i złoży je w sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej, rejestru lub zbioru dokumentów.

1. Art. 1048 k.p.c. pozostaje w związku z art. 1047 k.p.c. Chodzi tu o ujawnienie prawa wierzyciela przez wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze na podstawie orzeczenia zobowiązującego do złożenia oświadczenia woli.

2. Na podstawie orzeczenia sądowego zobowiązującego dłużnika do złożenia oświadczenia woli może nastąpić – na wniosek wierzyciela – wpis w księdze wieczystej, jeżeli ze względu na treść oświadczenia wpis albo złożenie do zbioru dokumentów jest możliwe.

3. W komentowanym przepisie jest mowa o orzeczeniu sądowym prawomocnym, które może wywołać skutki w tym przepisie określone. Skutków tych nie wywołuje ugoda sądowa ani też orzeczenie sądu, które nie zobowiązują do złożenia oświadczenia woli, np. orzeczenie sądu o ustaleniu własności rzeczy (B. Dobrzański w: Komentarz do k.p.c., s. 1341).

4. Wpis prawa na podstawie orzeczenia sądu zobowiązującego dłużnika do złożenia określonej treści oświadczenia woli może nastąpić na wniosek wierzyciela, gdy nie ma przeszkód do wpisu, ponieważ dłużnik jest w księdze wieczystej wpisany.

W art. 1048 k.p.c. chodzi też o taką sytuację, gdy prawo dłużnika nie zostało jeszcze w księdze wieczystej, zbiorze dokumentów lub rejestrze ujawnione, ponieważ np. dłużnik nie został jeszcze wpisany do ksiąg wieczystych.

Dłużnik może z różnych powodów zwlekać z ujawnieniem swego prawa w księgach wieczystych. W takim wypadku komornik na wniosek wierzyciela odbierze mu potrzebne dokumenty do dokonania wpisu. Art. 1048 k.p.c. nie określa postępowania przed komornikiem o odebranie dokumentów E. Wengerek proponuje, by stosować tu art. 1041-1045 k.p.c. Ponieważ nie zachodzi

potrzeba dołączania tytułu wykonawczego, wystarcza przedstawienie komornikowi wezwania sądu skierowanego do wierzyciela o usunięcie przeszkody do wpisu w postaci braku wpisu na rzecz dłużnika. W żądaniu wierzyciela zamieszczonym we wniosku skierowanym do komornika wierzyciel powinien dokładnie oznaczyć dokumenty potrzebne do wpisu na rzecz dłużnika. Jeszcze przed wszczęciem postępowania o wpis w księdze wieczystej wierzyciel może zgłosić żądanie do komornika o odebranie dłużnikowi dokumentów potrzebnych do dokonania wpisu na rzecz wierzycieli. W takim wypadku wierzyciel powinien dołączyć prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia mającego stanowić podstawę wpisu (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 647).

5. Odebrany przez komornika dokument składa on w sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej, rejestru lub zbioru dokumentów. To sformułowanie ustawy pozwala określić, iż właściwym do dokonania omawianych czynności jest komornik miejsca położenia nieruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>