Art. 1036.

W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.

1. Art. 1036 k.p.c. wymienia osoby uczestniczące w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. Katalog tych osób jest pełny, co oznacza, że innych osób nie można w tym planie uwzględnić.

2. Wierzyciel egzekwujący, z wniosku którego została wszczęta egzekucja, mający legitymację z tytułu wykonawczego, uczestniczy w podziale bez składania jakichkolwiek dokumentów. Por. uwagi do art. 1030 k.p.c.

3. Wierzyciel składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty może wezwać dłużnika do zapłaty poza postępowaniem egzekucyjnym albo w toku innego postępowania egzekucyjnego.

4. W podziale uczestniczą również wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa przeważnie przez wpis hipoteki przymusowej lub zastaw wpisany do rejestru okrętowego oraz zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

5. Osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, uczestniczą także w podziale. Do osób tych należą wierzyciele, którym przysługują na nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe, a przede wszystkim wierzyciele hipoteczni.

6. Biorą w tym udział też pracownicy, którzy powinni stwierdzić dokumentem należność za pracę (dokumentem nie będącym tytułem wykonawczym) i zgłosić swe roszczenie przed sporządzeniem planu podziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>