Art. 1030.

W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w artykule poprzedzającym oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, oraz wierzyciele, którym przysługuje umowne prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem publicznym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, jak również wierzyciele, którym przysługuje ustawowe prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem, jeżeli zgłosili swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi.

1. Przepis wymienia enumeratywnie wszystkie osoby uczestniczące w podziale sum uzyskanych przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Osoby te można by podzielić na dwie grupy ze względu na termin, w którym powinni zgłosić swe wierzytelności. Do pierwszej grupy należy zaliczyć wierzycieli egzekwujących, których legitymacja wynika z tytułu wykonawczego i którzy

zgłosili wniosek o wszczęcie egzekucji. Z nimi zrównani są wierzyciele, na rzecz których sąd lub organ uprawniony wszczął egzekucję. Do drugiej zaś należy zaliczyć pozostałe osoby wymienione w art. 1030 k.p.c., ale pod warunkiem, że zgłosili swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia do depozytu sumy ulegającej podziałowi. Wierzyciel zgłaszający się później nie może być uwzględniony w planie podziału danej sumy. Nie oznacza to, że nie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o egzekucję z wynagrodzenia za pracę tego samego dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego (art. 881 § 3 pkt 2 k.p.c.). Plan podziału będzie musiał wtedy ulec zmianie (por. uwagi do art. 1029 k.p.c.).

2. Wśród osób wymienionych w art. 1030 k.p.c. są wierzyciele składający tytuł wykonawczy, którzy powinni zgłosić swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi oraz dołączyć dowód doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, który będą mieli, ponieważ sami skierowali do dłużnika wezwanie do zapłaty albo dokonał tego komornik.

3. W planie podziału sum uzyskanych przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę uczestniczą również wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa przez zajęcie wynagrodzenia za pracę. Z nimi zrównani są wierzyciele, których tytuł wynika z nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.).

4. Ustawowe, jak i umowne prawo zastawu nie wchodzi w rachubę w stosunku do wynagrodzenia za pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>