Art. 1025. § 1.

Należności przypadające od dłużnika ulegają zaspokojeniu w następującej kolejności:

– koszty egzekucyjne

– należności alimentacyjne

– należności za pracę oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również koszty ostatniej choroby i zwykłego pogrzebu dłużnika

– podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiąza-niach podatkowych, wraz z dodatkiem za zwłokę i kosztami egzekucyj-nymi

– opłaty za użytkowanie wieczyste terenów i opłaty za użytkowanie budynków stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy wraz z dodatkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi

– należności z tytułu kredytów bankowych

– należności, które były zabezpieczone hipotecznie lub prawem zastawu albo korzystały z ustawowego pierwszeństwa, oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wnio-sku o dokonanie takiego wpisu

– należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję

– inne należności.

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.

§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania. Jednakże z pierwszeństwa równego z należnościami szóstej kategorii korzystają odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysą-dzeniem własności, a koszty postępowania w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału. Pozostałe odsetki i koszty zaspokaja się w kategorii ósmej. To samo dotyczy świadczeń należnych dożywotnikowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>