Art. 1024. § 1.

– sumę ulegającą podziałowi

– wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale

– sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału

– sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się w depozycie sądowym, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty

-) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumen-tów do zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności.

§ 2. Przy świadczeniach powtarzających się bieżące raty wierzytelności uwzględnia się w planie podziału, jeżeli stały się wymagalne przed datą sporządzenia planu. Odsetki i inne świadczenia bieżące uwzględnia się w wysokości, do jakiej narosły do powyższego terminu. Nie dotyczy to danin publicznych przypadających z nieruchomości.

1. Przystępując do sporządzenia planu podziału, należy ustalić sumę ulega-jącą podziałowi, w skład której przy poszczególnych sposobach egzekucji zalicza się inne pozycje:

a) przy egzekucji z nieruchomości wlicza się cenę nabycia uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości, a złożoną w depozycie sądowym, nadwyżkę docho-dów uzyskaną w okresie po ustanowieniu zarządcy nieruchomości (art. 941 k.p.c.), sumę przypadającą dłużnikowi w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia (art. 966 k.p.c.) oraz wierzytelności nabywcy i zaliczoną za zgodą właściciela inną wierzytelność, która potrącona została niesłusznie z ceny nabycia (art. 907, 968 k.p.c.). Nie wlicza się jednak odsetek od dnia przybicia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>