Art. 1021.

Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okrętowego odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości.

Według art. 1 9 i 20 k.m. jest zasadą, że statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, jednakże Minister Trans-portu i Gospodarki Morskiej został upoważniony do zwolnienia niektórych stat-ków z tego obowiązku. Zwolnienie to jednak nie może dotyczyć statków upra-wiających żeglugę międzynarodową. Statek nie podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, może być wpisany na wniosek właściciela.

Art. 1022. Egzekucja ze statku zagranicznego, znajdującego się na tery-torium Polski, odbywa się według przepisów działu niniejszego. W tym wypadku komornik zawiadamia o wszczęciu egzekucji zagraniczną władzę rejestrową.

1. Dopuszczalna jest egzekucja ze statku zagranicznego znajdującego się na terytorium Polski. Statkiem takim jest statek nie stanowiący polskiej własności i nie mający nawet czasowo polskiej przynależności, nie noszący polskiej ban- dery i nie wpisany do polskiego rejestru okrętowego (art. 14 § 1, art. 17 § 1, art. 20 § 1 k.m.).

2. Odesłanie przy tej egzekucji do stosowania przepisów działu o egzekucji ze statków morskich oznacza, że do statków wpisanych do rejestru okrętowego za granicą stosuje się przepisy o egzekucji ze statków morskich wpisanych do polskiego rejestru okrętowego, a do egzekucji ze statków nie wpisanych do rejestru okrętowego za granicą stosuje się przepisy o egzekucji z ruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>