Art. 1006. § 1.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynale- żnościami, a mianowicie:

1) ruchomościami będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnoś- ciami budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika

2) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia przedmiotów podlegają-cych zajęciu, tudzież należnościami z tych umów już przypadającymi.

§ 2. Zajęcie obejmuje także przedmioty wymienione w pkt 1 paragrafu poprzedzającego wprowadzone później oraz później wzniesione budowle i posadzone rośliny, jak również prawa z umów ubezpieczenia później zawar-tych.

1. Artykuł 1006 k.p.c. określa szczegółowo przedmiot egzekucji z wieczy-stego użytkowania i tym samym wyłącza art. 929 k.p.c. Przedmiotem jest więc wieczyste użytkowanie gruntu i znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami (art. 51 k.c.).

2. Do tych przynależności zalicza się ruchomości będące przynależnościami gruntu potrzebne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, np. ogrodzenie pastwiska zabezpieczające przed wyjściem pasącego się bydła na pola uprawne, a także przynależności budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika, np. przynależnością stajni są urządzone stanowiska dla bydła.

3. Zajęciu podlegają również prawa wynikające z umów ubezpieczenia przedmiotu podlegających zajęciu oraz przypadające dłużnikowi należności z takich umów.

4. Zajęcie obejmuje budynki i urządzenia wzniesione po jego dokonaniu oraz ruchomości dłużnika, które po zajęciu stały się przynależnościami gruntu albo budynków, a także prawa z umów ubezpieczenia zawartych po zajęciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>