Art. 1005.

O zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawia-damia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczy-stego także właściciela nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwej gminy.

1. Przy egzekucji z ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

2. Przedmiotem wieczystego użytkowania mogą być grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także inne grunty Skarbu Państwa w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych, jak również grunty stanowiące własność gmin lub ich związków (art. 232 k.c.). O zajęciu użytkowania wieczystego powinien być zawiadomiony właściciel, którym może być Skarb Państwa albo gmina lub związek międzygminny (art. 236 § 1 k.c.), a także wierzyciel i dłużnik.

3. Obowiązek zawiadamiania o zajęciu nieruchomości współwłaścicieli jest uzasadniony m.in. tym, że współwłaściciele mają prawo przejęcia nieruchomości na własność. Por. uwagi do art. 958 i 984 k.p.c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>