Art. 1004.

Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów poniższych.

1. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wtedy, gdy udział współwłaściciela wyrażony jest w ułamku w prawie własności tej nieruchomości (art. 196 k.c.). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 września 1966 r., III CZP 75/66 (OSNCP 1967, z. 1, poz. 14) obowiązujące przepisy nie wyłączają egzekucji z ułamkowej części nieruchomości rolnej. W aprobującej glosie B. Dobrzański wskazuje na potrzebę ograniczenia powyższej tezy w tym kierunku, iż egzekucja może być prowadzona jedynie w takim wypadku, gdy część ułamkowa stanowi udział współwłaściciela (NP 1967, nr 7-8, s. 999). Tezę zaaprobował E. Wengerek (Przegląd orzecznictwa SN, NP 1968, nr 4, s. 635).

2. O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na równi z dłużnikiem (§ 1 26 rozp. w sprawie czynn. komorni-ków).

3. Egzekucja z wieczystego użytkowania przebiega według przepisów o egzekucji z nieruchomości z odrębnościami przewidzianymi w art. 1005-1013 k.p.c. Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się tylko odpowiednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>