Art. 1001.

Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, sąd może zarządzić, że słu-żebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konie-czna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej.

1. Jeżeli służebność gruntowa nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, lecz jest dla nieruchomości władnącej konieczna i nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej, sąd może, na wniosek właściciela nieruchomości władnącej zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed terminem licy-tacji, utrzymać ją w mocy. Obojętne jest, czy służebność gruntowa ujawniona jest w ksiądze wieczystej.

2. Sąd utrzymuje w mocy służebność postanowieniem może on też oddalić wniosek, jeżeli służebność obciąża w sposób istotny wartość nieruchomości obciążonej albo wniosek został zgłoszony później niż na trzy dni przed terminem licytacji. Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie.

3. Wartości służebności utrzymanej w mocy nie zalicza się na cenę nabycia, gdyż brak tu jest unormowania analogicznego do art. 1000 k.p.c. Przykład: działka gruntu, którą nabywca nabył na licytacji w cenie pięciu milionów złotych, jest obciążona hipoteką w kwocie czterech milionów złotych oraz służebnością przejazdu oszacowaną na kwotę dwóch milionów złotych. Służebność ta jest konieczna dla nieruchomości władnącej, nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej, a właściciel nieruchomości władnącej złożył na trzy dni przed terminem licytacji wniosek o utrzymanie tej służebności w mocy. W takiej sytuacji sąd postanowi utrzymać w mocy tę służebność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>