5. Jeżeli dla skuteczności czynności konieczne jest zachowanie pewnej

formy, np. wydanie weksla, prawomocne orzeczenie sądu nie może zastąpić oświadczenia woli. Konieczna jest egzekucja z art. 1050 k.p.c. Wyrok nie może zastąpić udzielenia pełnomocnictwa. Natomiast może zastąpić akt notarialny wymagany przez ustawę. Kwestia ważności umowy powinna być badana w toku postępowania, jeżeli nie sporządzono aktu notarialnego (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 644).

6. W orzeczeniu sąd może uzależnić złożenie oświadczenia woli od świadczenia wzajemnego wierzyciela. W takim wypadku fikcja złożenia oświadczenia woli może nastąpić dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności. W takiej sytuacji nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest dopiero po dostarczeniu dowodów spełnienia świadczenia wzajemnego w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 786 § 1 k.p.c.). W tym postępowaniu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności tylko stwierdza się spełnienie świadczenia wzajemnego po to, by mogły zajść skutki przewidziane w § 1 art. 1047 k.p.c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>