3. O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia zagraniczną władzę rejes-trową.

Art. 1023. § 1.

Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wie-rzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

1. Organem egzekucyjnym, który sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest komornik (art. 1 029, 1033 k.p.c.) i sąd (art. 1036 k.p.c.). Sąd czyni to tylko wtedy, gdy chodzi o podział pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Sporządzenie tego planu podziału jest obowiąz-kowe. Obowiązek taki istnieje jeszcze przy egzekucji z ułamkowej części nieru-chomości i z użytkowania wieczystego, przy egzekucji z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, przy egzekucji ze statków morskich wpi-sanych do rejestru okrętowego, przy egzekucji własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub p,rawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Natomiast przy egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzy-telności i innych praw majątkowych plan podziału sporządza komornik tylko wtedy, gdy uzyskana suma nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzy-cieli.

2. Planem podziału, jako ostatnim stadium egzekucji, należy objąć wszyst-kich wierzycieli, a więc wierzycieli egzekwujących, jak i wierzycieli, którzy przy-łączyli się do egzekucji.

Przy egzekucji z rachunku bankowego komornik nie sporządza planu podziału, tylko w razie, gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich wierzytelności, stosuje się zasady wymie-nione w art. 891, 773 i 890 § 2 k.p.c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>