Monthly Archives Sierpień 2017

Art. 1070.

Egzekucja w celu zniesienia współwłasności i egzekucja z nie-ruchomości mogą toczyć się jednocześnie. W razie sprzedaży nieruchomości w toku jednej z tych egzekucji – drugą zawiesza się, a po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności – umarza się.

1. Nie zachodzą żadne przeszkody do wszczęcia egzekucji z nieruchomości, jeżeli toczy się egzekucja w celu zniesienia współwłasności i odwrotnie. Obie bowiem mogą się toczyć niezależnie od siebie. Niektóre jednak czynności jednej mogą mieć znaczenie dla drugiej, np. opis i oszacowanie, chyba że zaszły zmiany w stanie nieruchomości lub w cenie.

Read More

Art. 1069. § 1

W wypadku gdy według przepisów szczególnych przysługuje jednostce gospodarki uspołecznionej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu się sąd doręcza uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu. W tym wypadku bieg terminu do wykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wykonania prawa pierwokupu.

Read More

Art. 1068. § 1.

Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji komornik przesyła do właściwego sądu wniosek o ujawnienie wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

§ 2. We wpisie w księdze wieczystej lub zarządzeniu złożenia wniosku do zbioru dokumentów oraz w obwieszczeniu o licytacji należy podać, że egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności.

Read More

Art. 1062. § 1.

Przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa jest dopuszczalna egzekucja z dochodów uzyskiwanych z tej działalności przez ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem.

§ 2. Do zarządu ustanowionego na podstawie paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.

1. Egzekucja z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej przeciwko dłużnikowi prowadzącemu tę działalność jest dopuszczalna jedynie przez ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem. Do ustanowionego w ten sposób zarządu stosuje się przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.

Read More

Art. 1057. § 1.

Zarządzając wykonanie aresztu, sąd wydaje komornikowi nakaz na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystąpieniem do wykonania nakazu komornik doręcza go dłużnikowi.

§ 2. O wykonaniu aresztu w stosunku do dłużnika pełniącego służbę wojskową lub funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej sąd zwraca się do właściwego organu przesyłając mu w tym celu nakaz.

Read More

Art. 1056. § 1.

Areszt wykonywa się przez osadzenie dłużnika w pomieszczeniu na ten cel przeznaczonym, oddzielnie od osób pozbawionych wolności w trybie postępowania karnego i administracyjnego. Dłużnik powinien jednak podczas przebywania w areszcie być według możności zatrudniony zarobkowo w granicach jego zdolności. Z zarobku jego pokrywa się przede wszystkim koszty wykonania aresztu.

Read More

Art. 1055.

Na postanowienie sądu co do wezwania dłużnika do wykonania czynności, zagrożenia grzywną i jej zamiany na areszt oraz co do zabezpieczenia szkody wierzyciela przysługuje zażalenie.

1. Przepis ten dotyczy wszystkich postanowień wydanych przez sąd w trybie art. 1049-1054 k.p.c. Wprawdzie w tym przepisie nie wymieniono postanowień o wymierzeniu grzywny, ale skoro zamieszczono w nim postanowienia o zamianie grzywny na areszt, to tym samym uznać należy, że to sformułowanie obejmuje również wymierzenie grzywny. Za tym stanowiskiem przemawia także treść art. 1053 § 1 k.p.c., w którym mowa o uprawomocnieniu się postanowienia wymierzającego grzywnę.

Read More

Art. 1051. § 1.

Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.

§ 2. Ponadto sąd może na wniosek wierzyciela

Read More

Art. 1047. § 1.

Jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.

Read More

Art. 1041. § 1.

Jeżeli dłużnik ma wydać wierzycielowi rzecz ruchomą, komornik sądu, w którego okręgu rzecz się znajduje, odbierze ją dłużnikowi i wyda wierzycielowi.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy niezwłoczne fizyczne

Read More

Art. 1040. § 1.

Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał zabezpieczenie powództwa, pozostawia się w depozycie sądowym.

§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku rozwiązującego będzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a dłużnikiem stosunku prawnego, sąd zarządzi złożenie wydzielonej sumy do depozytu sądowego.

Read More

Art. 1033. § 1.

Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi.

§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

1. Plan podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych będzie sporządzany, jeżeli suma uzyskana w wyniku egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Komornik do sporządzenia planu podziału przystępuje niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy podlegającej podziałowi.

Read More