Monthly Archives Lipiec 2017

Art. 1026. § 1.

Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokoje-nie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym do kategorii szóstej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.

§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Read More

Art. 1025. § 1.

Należności przypadające od dłużnika ulegają zaspokojeniu w następującej kolejności:

– koszty egzekucyjne

– należności alimentacyjne

– należności za pracę oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również

Read More

Art. 1024. § 1.

– sumę ulegającą podziałowi

– wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale

– sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału

– sumy, które mają być wypłacone, jak również

Read More

Art. 1021.

Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okrętowego odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości.

Według art. 1 9 i 20 k.m. jest zasadą, że statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, jednakże Minister Trans-portu i Gospodarki Morskiej został upoważniony do zwolnienia niektórych stat-ków z tego obowiązku. Zwolnienie to jednak nie może dotyczyć statków upra-wiających żeglugę międzynarodową. Statek nie podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, może być wpisany na wniosek właściciela.

Read More

Art. 1006. § 1.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynale- żnościami, a mianowicie:

1) ruchomościami będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnoś- ciami budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika

Read More

Art. 1000. § 1.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysą-dzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. I\la miejsce tych praw pow-staje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzia-nym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Read More

Art. 1 058. § 1.

W stosunku do osób, których zdrowie może być narażone na niebezpieczeństwo, aresztu nie wykonuje się aż do ich wyzdrowienia.

§ 2. Na wniosek jednej ze stron i na jej koszt zarządza się zbadanie stanu zdrowia dłużnika przez lekarza sądowego.

1. Stan choroby może uzasadniać niewykonanie aresztu, jeżeli zdrowie dłużnika może być narażone na niebezpieczeństwo. W tej kwestii jednak powinien się wypowiedzieć jedynie lekarz sądowy. Por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych (Dz.U. Nr 57, poz. 345). Lekarz sądowy ustali rodzaj niebezpieczeństwa związanego z pobytem dłużnika w areszcie i określi termin jego powrotu do zdrowia. Zbadanie stanu zdrowia dłużnika zarządza sąd na wniosek jednej ze stron i na jej koszt. Gdyby dłużnik nabawił się choroby w areszcie, o zwolnieniu go orzeka również sąd, który zarządził wykonanie aresztu, na wniosek dłużnika. Co do reszty nie wykonanego aresztu orzeka sąd po nastąpieniu poprawy stanu zdrowia dłużnika. W razie uzyskania przez dłużnika immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego stosowanie wobec niego środków przymusu nie jest dopuszczalne (art. 1115 § 3 k.p.c.).

Read More

Analiza poszczególnych zapisów

Analiza poszczególnych zapisów rozdziału 6 ustawy prowadzi do wniosku, iż szczególna regulacja utworów audiowizualnych podporządkowana jest podstawowej zależności podmiotowej, jaka w ich przypadku zachodzi między producentami a twórcami, wnoszącymi w powstanie danego dzieła twórcze wkłady.

Odnośnie do praw osobistych zawężone zostało prawo współtwórców do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu audiowizualnego (art. 73 ustawy). Może być ono bowiem wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji dzieła, co jest podyktowane realiami produkcji audiowizualnej, zwłaszcza filmowej, zakładającej liczne, robocze propozycje co do kształtu dzieła lub jego poszczególnych elementów, zgłaszane najczęściej w trakcie obróbki technicznej montowanego materiału zdjęciowego.

Read More

Analiza polega na badaniu elementów

Poza uprawnieniami względnie obowiązującymi użytkownik programu kompu-terowego ma zapewnione także przywileje ustawowe, których nie można ograniczyć w drodze umowy z autorem programu. Są to uprawnienia do sporządzania kopii zapasowej programu oraz do jego analizy i dekompilacji (por. art. 75 ust. 2 i 3 ustawy). Mają one charakter bezwzględnie obowiązujący.

Read More

5. Jeżeli dla skuteczności czynności konieczne jest zachowanie pewnej

formy, np. wydanie weksla, prawomocne orzeczenie sądu nie może zastąpić oświadczenia woli. Konieczna jest egzekucja z art. 1050 k.p.c. Wyrok nie może zastąpić udzielenia pełnomocnictwa. Natomiast może zastąpić akt notarialny wymagany przez ustawę. Kwestia ważności umowy powinna być badana w toku postępowania, jeżeli nie sporządzono aktu notarialnego (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 644).

Read More

3. O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia zagraniczną władzę rejes-trową.

Art. 1023. § 1.

Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wie-rzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Read More

3. Art. 1019 k.p.c. wyczerpująco normuje sposób ogłoszenia obwieszczenia.

Art. 1020. Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje się port macierzysty statku.

1. Dopuszczalna jest egzekucja z udziału we własności statku morskiego (art. 59 k.m.), do której należy odpowiednio stosować, co wynika z art. 1014 k.p.c., przepisy o egzekucji z ułamkowej części nieruchomości (art. 1004 i n. k.p.c.).

Read More