Monthly Archives Czerwiec 2017

Art. 1007.

Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część nieruchomości, zarządca działa tylko w granicach uprawnień dłużnika jako współ-właściciela.

1. Zarządca nieruchomości ustanowiony w toku tej egzekucji działa tylko w granicach uprawnień dłużnika jako współwłaściciela. Różnica między zarządcą a współwłaścicielem polega na tym, że współwłaściciel może ze swych praw zrezygnować, czego nie wolno uczynić zarządcy. Do zarządcy mają zastosowa-nie przepisy o współwłasności (art. 197-209 k.c.)z uwzględnieniem przepisów o zarządzie wtoku egzekucji z nieruchomości (art. 931-941 k.p.c.).

Read More

Jeżeli współtwórcy zależy na zdyscyplinowaniu kontrahenta

Z powyższych uwag można by wysnuć wniosek, iż współtwórcy utworu audiowi-zualnego są całkowicie przytłoczeni silną pozycją jego producenta. Przy całościowej analizie rozdziahi 6 ustawy okazuje się jednak, że byłoby to mylne wrażenie. Usta-wodawca stara się bowiem równoważyć przywileje producenta audiowizualnego określonymi uprawnieniami jego twórczych współpracowników. Przykładem tego jest możliwość powtórnego wykorzystania zamówionego przez danego producenta wkładu, będącego odrębnym utworem.

Read More

Do pierwszej grupy zaliczyć należy

Do pierwszej grupy zaliczyć należy z jednej strony dzieła mieszczące się w dwóch ostatnich punktach omawianego wyliczenia (por. art. 4 pkt 3 i 4 ustawy). „Opublikowane opisy patentowe lub ochronne” (art. 4 ust. 3 ustawy) są określeniami nawiązującymi do odpowiednich instytucji Prawa własności przemysłowej, dlatego też w regulacji tego prawa szukać należy odpowiedzi na pytanie, jakie konkretnie dobra przyporządkowane być mogą zakresowi tej właśnie pozycji.

Read More

Art. 998. § 1.

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wypłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postano-wienie o przysądzeniu własności.

§ 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażale-nie...

Read More

Art. 978. § 1.

§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoła-nia, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesięciu złotych.

§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

1. Przeprowadzanie przetargu w formie ustnej wyłącza wszelkie inne formy, w tym także formę pisemną. Oznajmienia komornika na początku przetargu i w toku jego trwania przybierają formę ustną, jak również taką formę przybierają postąpienia licytantów. Jednakże forma ustna nie wyklucza niezbędnego minimum formy pisemnej. Komornik bowiem obowiązany jest wpisać do proto-kołu licytacji nieruchomości imiona i nazwiska i miejsce zamieszkania licytantów z zaznaczeniem złożenia rękojmi. Do protokołu wciąga się również każde postąpienie. Po skończonym przetargu zaś komornik zakreśla puste miejsce w rubryce postąpień i wymienia imię i nazwisko licytanta, który zaofiarował naj-wyższą cenę (§ 145 i 146 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Read More

Art. 1061. § 1.

Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.

Read More

Art. 1050. § 1.

Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po

Read More

Art. 1029. § 1.

IMa podstawie oświadczenia zakładu pracy o wynagrodze-niu dłużnika oraz spisu wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale komornik sporządza plan podziału ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych każdora-zowo przez zakład pracy z wynagrodzenia dłużnika i wypłaconych komorni-kowi. Jeżeli zaś komornik nie może sporządzić planu podziału na podstawie samego oświadczenia zakładu pracy, sporządzi go niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy podlegającej podziałowi.

Read More

Art. 1059.

Sąd ten obowiązany jest niezwłocznie zwolnić dłużnika z aresztu i zawiadomić o tym wierzyciela. Nie każde jednak oświadczenie spowoduje zwolnienie osoby z aresztu np. oświadczenie niepełne nie będzie stanowiło takiej podstawy. Natomiast oświadczenie, w którym będzie wyrażona gotowość wykonania czynności, określony rodzaj tej czynności i sposób oraz czas jej

Read More

Art. 1037. § 1.

Jeżeli przy sporządzeniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając cenę potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd postanowieniem zobowiąże nabywcę do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 2. W planie podziału sąd wymieni osoby, dla których przypadająca od

Read More

6. Koszty postępowania związane z tą czynnością ponosi dłużnik (art. 770 k.p.c.).

Art. 1049. § 1.

Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika – sąd, w którego okręgu czynność ma by wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w

Read More

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

1. Art. 976 § 1 k.p.c. enumeratywnie wymienia osoby, które nie mogą brać udziału w przetargu. Do tych osób należy dłużnik i komornik oraz ich małżon-kowie, a także ich krewni, jak również inne osoby, o których mowa w tym przepisie. Wyłączenia tych osób od przetargu podyktowane są potrzebą wyklu-czenia jakichś podejrzeń co do niedozwolonych machinacji. Dotyczy to również wyłączenia sędziego, pod nadzorem którego przeprowadzana jest licytacja oraz członków jego rodziny (por. uchwałę SN z dnia 22 września 1966 r., III CZP 75/66 oraz glosę B. Dobrzańskiego, NP 1967, nr 7-8, s. 999). Wyłączenie licytanta, który na licytacji zaofiarował przynajmniej cenę wywołania, i nie dopełnił warunków licytacyjnych, jest podyktowane brakiem zaufania, że na następnej licytacji spełni on warunki licytacyjne.

Read More