Monthly Archives Marzec 2015

Art. 1095 . § 1.

W wyjątkowych wypadkach, gdy dobro małoletniego, co do którego orzeczono umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przemawia za niezwłoczną zmianą jego środowiska wychowawczego, sąd opiekuńczy może nakazać wykonanie orzeczenia o odebranie małoletniego z pominięciem trybu przewidzianego w przepisach poprzedzających.

§ 2. Szczegółowe zasady wykonywania orzeczeń stosownie do przepisów § 1 określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych.chowawczej. Wydane zaś na podstawie § 2 art. 10951 k.p.c. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dz.U. Nr 38, poz. 224) zawiera szczegółowe zasady postępowania w tych sprawach. Obecnie nie istnieje urząd Ministra Oświaty i Wychowania, funkcje jego przejął urząd Ministra Edukacji Narodowej.

Read More

Art. 1034.

Przepisy art. 1030 i 1032 stosuje się także w postępowaniu unormowanym w rozdziale niniejszym.

Do postępowania o podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych stosuje się wprost art. 1030 i art. 1032 k.p.c. Pierwszy z tych przepisów określa krąg osób uczestniczących w podziale, a drugi natomiast – sposób zaspokojenia należności zgłoszonej do planu podziału, ale nie wykazanej tytułem wykonawczym.

Read More

Art. 999. § 1.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność nieruchomości na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru oraz tytułem egzekucyjnym do wpro-wadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

§ 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu włas-ności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

Read More

Art. 1028. § 1.

Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzuty dotyczą.

-§ 2. Na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu osób zaintereso-wanych zatwierdzi albo odpowiednio

Read More

Art. 990.

W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia.

1. Art. 990 k.p.c. wymienia składniki postanowienia o przybiciu. Dotyczy to także postanowienia o przybiciu wydanego wskutek wniosku o przejęcie nieru- chomości (art. 958, 982 i 984 k.p.c.). Według J. Korzonka dane te powinny być także zamieszczone w postanowieniu o odmowie przybicia (J. Korzonek: Postę-powanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1075). Tego zapatrywania jednak nie można podzielić, bo żadne racjonalne przesłanki nie uzasadniają potrzeby za-mieszczania tych szczegółów w postanowieniu o odmowie przybicia.

Read More