Monthly Archives Marzec 2014

Jeżeli chodzi o obrót cywilnoprawny

Inaczej w tym względzie przedstawia się sprawa w przypadku utworów architektoni-cznych i architektoniczno-urbanistycznych. Biorąc pod uwagę ich dużą wartość użytkową nie jest dopuszczalne korzystanie z konkretnego projektu w prywatnych celach bu-dowlanych bez uzyskania na to wyraźnego upoważnienia ze strony twórcy (por. art. 23 ust. 1 zd. 2 ustawy). Dotyczy to także tzw. projektów typowych, zamieszczanych w fa-chowych katalogach, które zostały rozpowszechnione bez przyzwolenia twórcy na po-wszechne korzystanie z opublikowanych w ten sposób, chronionych utworów.

Read More

Kryterium samoistności

Kryterium samoistności zakłada podział przedmiotów praw autorskich na dwie podstawowe grupy: – 1) utwory niesamoistne, – 2) utwory samoistne.

Wyznacznikiem klasyfikacji w tym przypadku jest poziom samodzielności dzieł chronionych,

Read More

Rozstrzygnięcie problemu definicji treści

Ustawa nie wypowiada się natomiast już tak wyraźnie w kwestii ochrony treści programu. Wyłączone są co prawda z zakresu prawa autorskiego zawarte w nim idee i zasady, ale powstaje wątpliwość, czy można je utożsamiać ze sferą treściową przedmiotu ochrony. Zależy to od interpretacji pojęcia idei i zasad oraz od tego, co zostanie uznane za treść programu.

Read More

W wyniku nowelizacji z 9.6.2000 r.

Mniej zrozumiały w zestawieniu z analizą programu jest termin dekompilacji (określanej także jako tzw. reserve engineering). Najkrócej może być ona określona jako przechodzenie z kodu wynikowego, maszynowego, w jakim program jest udostępniany i który jest czytelny dla komputera, do kodu źródłowego, zapisywanego przez programistę i następnie tłumaczonego na kod wynikowy dzięki specjalnym programom tłumaczącym. Często jest ona potocznie określana jako tłumaczenie programu z jednego kodu na drugi, co jednak jest nieścisłe i nie powinno być mylone z tłumaczeniem w sensie opracowania, czyli transponowania programu z jednego języka programowania na drugi.

Read More

Nowelizacja rozdziału 6 ustawy

Pomijając techniczną niedoskonałość komentowanej normy należałoby, kierując się realiami praktyki, uznać, iż ustawodawcy chodziło w tym przypadku nie tyle o do-konywanie dosyć sztucznych klasyfikacji, co raczej o zaakcentowanie faktu eksploa-towania utworów audiowizualnych w dwóch podstawowych obszarach społecznego przekazu: audialnym („radiowym”), wykorzystującym techniczne możliwości dźwięku oraz wizualnym („kinowo-telewizyjnym”), opierającym się poza walorami dźwięku na utrwaleniach obrazowych.

Read More

Przykładowo wskazać można tutaj na antologię

Przykładowo wskazać można tutaj na antologię, wyselekcjonowaną przez usta-wodawcę w odrębną, rodzajową kategorię dzieł chronionych (art. 3 ustawy). Jest to wybór utworów literackich lub ich fragmentów, dokonany ze wzglądu na określone kryterium tematyczne. Zależności tego rodzaju mogą być wielostopniowe, tzn. we fragmencie określonego utworu można wyróżniać części składowe o statusie utworów itd.

Read More

Algorytm programu komputerowego

Algorytm programu komputerowego, który określić można umownie jako algorytm informatyczny, stanowi podstawowy konstrukcyjny element składowy programu. Jest to zapis logicznie uporządkowanych sekwencji działań (instrukcji), prowadzących do rozwiązania konkretnych, szczegółowych problemów na podstawie ustalonej zasady postępowania, wypracowanej przy pomocy funkcjonujących w teorii naukowej pojęć i reguł ogólnych, czyli tego, co w skrócie nazwać można algorytmem matematycznym.

Read More

Dany wydawca

Jeśli np. dany wydawca decyduje się na przygotowanie pracy encyklopedycznej, zwraca się do znawców tematu o napisanie stosownych haseł, nie stara się zaś wykorzystywać w tym celu dzieł już w momencie powzięcia swojego zamiaru istniejących. Innymi słowy utwory, od których utwór zbiorowy jest co do istoty konstrukcyjnie uzależniony, powstają w zasadzie równolegle z nim samym, a więc zachodzi w tym przypadku swego rodzaju niesamodzielność podwójnie ukierunkowana.

Read More

Podziały wymienione

Podziały wymienione w pkt 1) i 2) [także klasyfikacja z pkt 5)] mająprzede wszystkim znaczenie porządkujące. Waga ich ogranicza się właściwie do ściśle określonych sytuacji [instytucji tzw. praw zależnych – pkt 1) oraz zagadnienia współtwór- czości – pkt 2)]. Natomiast podziały z pkt 3) i 4), poza nadawaniem materii ustawowej większej przejrzystości, wpływają na ukształtowanie jej treści. Przejawia się to w postaci wydzielania w ich wyniku przepisów ustawy w odrębne rozdziały [por. rozdziały 6 i 7 ustawy odnośnie do podziału z pkt 4) powyższego wyliczenia] albo znajdowania przez nie wyrazu w poszczególnych, licznych jej normach (por. np. art. 10, art. 12 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. l,art. 25 ust. 1 pkt 1 odnośnie do klasyfikacji, zamieszczonej pod pkt 3) zaprezentowanego wykazu).

Read More

Dążenie przez ustawodawcę

Dążenie przez ustawodawcę do zrównoważenia pozycji autora programu i jego użytkownika prowadzi do skomplikowanych konstrukcji prawnych, układających się w ciąg powiązanych ze sobą zależności: prawo majątkowe – ograniczenie prawa majątkowego – wyjątki od ograniczenia, osłabiające zawężenie treści praw majątkowych.

Dyskusyjne jest kwalifikowanie ograniczeń praw majątkowych do programu z art. 75 ustawy jako zmodyfikowanego użytku osobistego. Świadczy o tym wyraźne wyeliminowanie w stosunku do programów komputerowych ogólnej regulacji do-zwolonego użytku prywatnego, zawartej w art. 23 ustawy (por. jej art. 77). Wydaje się jednak, że wniosek taki jest nie uzasadniony. Uchylenie tego przepisu tłumaczyć bowiem należy całkowicie odmiennym uregulowaniem użytku prywatnego programów komputerowych właśnie w art. 75 ustawy.

Read More

Niesamoistność utworów zbiorowych

Niesamoistność utworów zbiorowych polega na tym, iż bazują one na innych dziełach chronionych, bez których ich powstanie byłoby niemożliwe. W odróżnieniu od opracowań niesamodzielność ta nie zasadza się jednak na odpowiednim przetwarzaniu elementów twórczych, zaczerpniętych z innych utworów, ale na twórczym ich zestawianiu, porządkowaniu i układaniu w jedną spójną całość.

Read More

W przypadku drugiej podstawowej przesłanki

W przypadku drugiej podstawowej przesłanki uznawania dóbr niematerialnych za utwory – indywidualnego ich charakteru, nie chodzi, jak przy badaniu twórczości dzieła, o stwierdzenie zawierania się w nim określonych, kreatywnych wartości. Istotne jest natomiast tutaj zindywidualizowanie tych wartości poprzez możliwość wychwycenia przy icli analizowaniu cech charakterystycznych dla twórczości konkretnej osoby.

Read More