Monthly Archives Grudzień 2012

Wczasy pracownicze – wady i zalety

Decyzja organu założycielskiego o przekazaniu Agencji majątku, wierzytelności i zobowiązań zlikwidowanego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez podmiot przekazujący i Agencję nie są dokumentami, o jakich mowa w art. 53 ust. 2 prawa bankowego (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z późn. zm.). Przejście obowiązku na inną osobę w toku egzekucji nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko tej osobie w trybie art. 788 § 1 k.p.c. (uchwała SN z dnia 11 czerwca 1993 r„ III CZP 68/93 nie publ.).

Read More

Co może dłużnik?

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świaczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagro-

dzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

Read More

Wszystko o zawieszeniu postępowania

Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu.

§ 2. Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umo-rzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc

Read More

Co może zlicytować komornik?

Jeżeli sąd odmówi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy ponowną licytację.

1. Odmowa przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę na pierwszej, jak i na drugiej licytacji, stanowi podstawę wyznaczenia ponownej licytacji.

2. Do wyznaczenia ponownej licytacji konieczny jest wniosek wierzyciela, przy czym wyznaczenie jej może nastąpić po uprawomocnieniu się odmowy przybicia.

Read More

Zrównanie wszystkich przedmiotów względem prawa

1. W obecnym uregulowaniu prawnym nie ma już egzekucji wyodrębnionej przeciwko innym państwowym osobom prawnym i przeciwko przedsiębiorstwom państwowym. Nastąpiło zrównanie wszystkich podmiotów, zróżnicowanie zaś następuje pod względem przedmiotowym ze względu na prowadzoną

Read More

Art. 988. § 1.

Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn.

§ 2. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzeku-cyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

Read More

Art. 1014.

Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych.

1. Co do egzekucji ze statków morskich przeprowadza się rozróżnienie na egzekucję ze statków morskich wpisanych i nie wpisanych do rejestru okręto-wego. W pierwszym wypadku egzekucję przeprowadza się według przepisów o egzekucji z nieruchomości, stosowanych jednak „odpowiednio”. W drugim zaś egzekucja odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości (art. 1014 i 1021 k.p.c.).

Read More

Art. 1043.

Jeżeli rzecz należąca do dłużnika znajduje się we władaniu osoby trzeciej, która nie zgadza się na jej wydanie, komornik zajmie roszczenie dłużnika o wydanie rzeczy.

1. Odebranie rzeczy należącej do dłużnika, a znajdującej się we władaniu osoby trzeciej może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba trzecia na to się zgadza. Zachodzi tu inna sytuacja niż w art. 845 § 1 k.p.c., według którego można dokonać czynności egzekucyjnych, jeżeli osoba trzecia przyznaje, że rzecz stanowi własność dłużnika. Jakkolwiek rzecz znajduje się u osoby trzeciej egzekucja nadal toczy się przeciwko dłużnikowi, któremu należy doręczyć zawiadomienie o jej wszczęciu. Komornik rzecz odbiera od osoby trzeciej i wydaje ją wierzycielowi.

Read More