Monthly Archives Listopad 2012

Art. 1001.

Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, sąd może zarządzić, że słu-żebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia,

Read More

2. Komentowany przepis odnosi się tylko do egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

3. Dłużnik zajętej wierzytelności powinien złożyć oświadczenie stosownie do art. 882 pkt 2 k.p.c. Gdyby podał w nim, że wypłacił dłużnikowi wynagrodzenie z góry lub że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia, to takie zarzuty zawarte w oświadczeniu są bezskuteczne. Wierzyciel będzie mógł wystąpić przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności z powództwem z art. 887 § 2 k.p.c., sąd jednak nie uwzględni zgłoszonych zarzutów i zasądzi od dłużnika zajętej wierzytelności kwotę odpowiadającą przeciętnemu wynagrodzeniu. Ten tytuł egzekucyjny zaopatrzony klauzulą wykonalności pozwoli na prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.

Read More

Art. 987.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postano-wienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

1. Komornik zamyka przetarg, jeżeli zgłosił się przynajmniej jeden licytant, który zaofiarował cenę wywołania (art. 980 k.p.c.). W przypadkach przewidzia-nych w art. 958, 982, 984 i 989 k.p.c. dochodzi do wydania postanowienia o przybiciu bez przeprowadzenia przetargu.

Read More

Art. 1089. § 1.

W celu wykonania orzeczenia zobowiązującego do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, komornik sądu, w którego okręgu osoba ta przebywa, wezwie zobowiązanego do oddania jej w ciągu tygodnia uprawnionemu albo osobie przez niego wskazanej.

§ 2. Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do wezwania, komornik przedstawi akta sprawy sądowi, który po wysłuchaniu stron postąpi jak przy egzekucji czynności, której inna osoba za dłużnika wykonać nie może. Jednakże sąd może jednocześnie polecić komornikowi, stosownie do okoliczności, przymusowe, odebranie osoby, o jakiej mowa w § 1.

Read More

Art. 1063.

W toku egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości Skarb Państwa nie składa rękojmi. Rękojmia składana w toku egzekucji z nieruchomości ma charakter zabezpieczenia przed nieodpowiedzialnymi osobami, które zgłaszają się jako licytanci

oraz stanowi formę zabezpieczenia przed uchylaniem się nabywców, którzy uzyskali przybicie, od wypełnienia warunków licytacyjnych. Por. uwagi do art. 962 k.p.c. Gdy nabywca nie wykonuje warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię. Z rękojmi utraconej przez nabywcę pokrywa się koszty egzekucji, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa. Por. uwagi do art. 969 k.p.c. Ponieważ ostatecznie utracona rękojmia zostaje przelana na rzecz Skarbu Państwa, nie ma uzasadnienia, by Skarb Państwa, który przystępuje do przetargu, składał rękojmię.

Read More

Art. 1005.

O zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawia-damia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczy-stego także właściciela nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwej gminy.

1. Przy egzekucji z ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

2. Przedmiotem wieczystego użytkowania mogą być grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także inne grunty Skarbu Państwa w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych, jak również grunty stanowiące własność gmin lub ich związków (art. 232 k.c.). O zajęciu użytkowania wieczystego powinien być zawiadomiony właściciel, którym może być Skarb Państwa albo gmina lub związek międzygminny (art. 236 § 1 k.c.), a także wierzyciel i dłużnik.

Read More