Monthly Archives Październik 2012

Art. 989.

Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po nie- dojściu dc skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie.

1. Co do przejęcia nieruchomości na własność po niedojściu do skutku prze-targu na drugiej licytacji – por. uwagi do art. 984 k.p.c.

Read More

Art. 994.

Jeżeli nabywca nie uzyska przysądzenia własności, należność przypadająca na niego z tytułu zarządu będzie pokryta z pierwszeństwem przed innymi jego zobowiązaniami z kwot pieniężnych złożonych na poczet ceny poza rękojmią.

1. W komentowanym przepisie, który nie jest dość jasny, chodzi o sposób pokrycia zobowiązań nabywcy, któremu po przybiciu powierzony został zarząd nieruchomości (art. 983 k.p.c.) wskutek nieprzekazania przez niego do depozytu sądowego nadwyżki dochodów (art. 941 k.p.c.). Co do ustalania tej nadwyżki – por. uwagi do art. 937 k.p.c.

Read More