Monthly Archives Sierpień 2012

Art. 1048.

Jeżeli ujawnienie na podstawie orzeczenia sądowego prawa wierzyciela przez wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze albo przez złożenie dokumentu do zbioru wymaga poprzedniego ujawnienia prawa dłużnika, komornik na żądanie wierzyciela odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania wpisu na rzecz dłużnika lub do złożenia do zbioru i złoży je w sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej, rejestru lub zbioru dokumentów.

Read More

Art. 1093.

Jeżeli komornik nie znalazł u zobowiązanego osoby, która ma być odebrana, sąd na wniosek uprawnionego nakaże zobowiązanemu, ażeby wyjawił, gdzie osoba ta znajduje się lub komu ją powierzył i aby złożył przyrzeczenie, że jego oświadczenia są zgodne z prawdą.

Art. 1094. W postępowaniu dotyczącym odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd zawiadamia prokuratora o wszystkich terminach posiedzeń niejawnych oraz zarządza doręczenie mu postanowień.

Read More

Art. 997.

Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowa-nia, które nie naruszają praw skarżącego.

1. Określenie, że na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażale-nie oznacza, że przysługuje ono na postanowienie o udzieleniu przybicia oraz o odmowie przybicia. Dotyczy to także postanowienia o przybiciu wydanego w następstwie wniosku o przejęcie nieruchomości.

Read More

Art. 986.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknię-cia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który naty-chmiast ją rozstrzyga.

1. Artykuł 986 k.p.c. stwarza uproszczony sposób zaskarżania czynności komornika podejmowanych w toku licytacji. Takie unormowanie ma uzasad-nienie w tym, że licytacja odbywa się pod nadzorem sędziego. Uproszczenie polega na możliwości ustnego zgłoszenia skargi, którą komornik powinien wciągnąć do protokołu. Terminem końcowym takiej możliwości składania skarg jest zamknięcie przetargu.

Read More

Art. 1052.

W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż sto tysięcy złotych. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać jednego miliona pięćset tysięcy złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny nie zapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

1. Środki przymusu przewidziane w kodeksie można podzielić na dwie grupy: 1) zaspokajające i 2) przymuszające. Środkami zaspokajającymi organ egzekucyjny doprowadza bezpośrednio do spełnienia świadczenia, przymuszającymi zaś pośrednio wpływa na dłużnika, zmuszając go do określonego zachowania się, a w konsekwencji do osiągnięcia celu egzekucji.

Read More