Monthly Archives Lipiec 2012

Art. 980. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po

trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzyk-rotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Do ustania postąpień dochodzi wtedy, jeżeli żaden z licytantów nie zaofiaro-wał wyższej ceny od ostatnio zgłoszonej. W takim wypadku komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę. W doktrynie panuje rozbieżność poglądów co do tego, z jakim momentem licytant nie może już zgłaszać dalszych postąpień. B. Dobrzański (w: Komentarz do k.p.c., s. 1303) i M. Tyczka (w: Komentarz do k.p.c., s. 554) stoją na stanowisku, że po trzecim obwieszczeniu zaofiarowanie wyższej ceny jest już wykluczone. Natomiast J. Korzonek (Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczającej, s. 1056) oraz M. Aller- hand (Kodeks postępowania cywilnego, s. 391) są innego zdania. Autorzy ci wyrażają zapatrywanie, że można ważnie zaofiarować wyższą cenę po trzykrotnym obwieszczeniu ostatnio zaofiarowanej ceny, dopóki nie ogłoszono zamknięcia przetargu. Po ogłoszeniu zamknięcia przetargu nie można już dokonywać postąpień. Zamknięcie przetargu następuje bez oznajmienia o nabywcy nieruchomości. Pogląd dwóch ostatnich autorów przekonuje, bo – jak słusznie zaznacza M. Allerhand – jest on korzystny dla wierzyciela i dłużnika.

Read More

Art. 1071.

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zarządzonej przez sąd w toku postępowania o dział spadku sprzedaży gospodarstwa rolnego albo wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową.

Art. 1071 k.p.c. nakazuje stosowanie przepisów o egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości do wykonania zapadłego w toku postępowania o dział spadku postanowienia nakazującego sprzedaż gospodarstwa rolnego albo wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową.

Read More

Art. 1039.

Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie, wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności złożyć oświadczenie, czy i w jakiej wysokości żąda zaspokojenia z każdej ze sprzedanych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma być suma uzyskana tylko z jednej nieruchomości, jego wierzytelność będzie przyjęta do rozrachunku w całości jeżeli natomiast podziałowi podlegają sumy uzyskane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nieruchomości, na wierzytelność łącznie zabezpieczoną przypadnie z każdej z sum podlegających podziałowi taka część, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostałej po zaspokojeniu należności z wyższym pierwszeństwem do ogólnej sumy tych kwot.

Read More

Art. 1013.

Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed pow-staniem współwłasności.

1. Do hipotek powstałych przed ustanowieniem współwłasności postano-wienie o przysądzeniu własności części ułamkowej nieruchomości nie odnosi żadnego skutku. Nabywca ponosi tylko odpowiedzialność rzeczową i nie będzie on spłacał hipoteki. Brak jest podstaw do włączenia hipoteki w cenę nabycia i na obniżanie o jej kwotę wartości nieruchomości przy oszacowaniu.

Read More

Art. 1082.

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

1. Sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty klauzulę wykonalności z urzędu i tytuł wykonawczy doręcza wierzycielowi z urzędu. Dotyczy to również postanowień zabezpieczających powództwo o alimenty, ugód zawartych przed sądem, w których określono obowiązek świadczenia alimentów.

Read More