Monthly Archives Czerwiec 2012

Art. 1011.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, postanowienie o przysądzeniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych przed jej oddaniem w użytkowa-nie wieczyste.

1. Inaczej niż postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, postanowienie o przysądzeniu prawa wieczystego użytkowania wywiera skutek na ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości. Postanowienie to nie narusza praw rzeczowych na nieruchomości powstałych przed oddaniem jej w wieczyste użytkowanie. Postanowienie o przysądzeniu prawa wieczystego użytkowania podlega art. 998 i n. k.p.c., ale jego skutki w powyższym zakresie są odmienne niż to wynika z art. 1 000 k.p.c.

Read More

Art. 1088.

Poza tym do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się przepisy tytułu drugiego oraz art. 1075-1078 księgi niniejszej.

1. Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji świadczeń pieniężnych. Oznacza to, że w tej egzekucji można wykorzystać różne sposoby egzekucji, wymienione w tytule drugim księgi drugiej, np. z ruchomości, nieruchomości, rachunku bankowego, ułamkowej części nieruchomości, wieczystego użytkowania.

Read More

Art. 1085.

W sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego.

1. Wszczęcie egzekucji z urzędu należy do sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, zależy to jednak od uznania tego sądu.

2. Art. 1085 k.p.c. stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 796 § 2 k.p.c., który stanowi, że egzekucja może być wszczęta z urzędu w sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu. Są to sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, zwłaszcza opiekuńcze.

Read More

Art. 1027. §1.

0 sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w podziale.

§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić w ciągu dwóch tygodni od daty zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporzą-dził.

Read More

Art. 1031.

Kwoty wyegzekwowane i złożone do depozytu sądowego komornik dzieli niezwłocznie w ustalonym poprzednio stosunku procentowym pomiędzy wierzycieli uczestniczących w podziale, chyba że wskutek zmiany podstaw podziału należy ustalić nowy procent. Sumy przypadające do wypłaty komornik wypłaca, jeżeli nie są niższe niż sto złotych, chyba że wierzytelność nie przekracza tej kwoty.

Read More

Art. 1064.

Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

Na podstawie tej delegacji ustawowej Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania (Dz.U. Nr 77, poz. 339) określił sposób prowadzenia egzekucji w tych sprawach.

Read More