Monthly Archives Maj 2012

Art. 1066.

W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, a mającym na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych.

1. Art. 1066-1071 k.p.c. mają zastosowanie w wypadku, gdy sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności nieruchomości i o dział spadku, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość, przy czym sąd w postanowieniu tym nakazał sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji.

Read More

Art. 1067.

Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek każdego ze współwłaścicieli na podstawie tytułu wykonawczego, który postanawia, że zniesienie współwłasności ma być przeprowadzone w drodze sprzedaży nieruchomości.

1. Legitymację do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji mają współwłaściciele wymienieni w tytule wykonawczym. Może też nastąpić wszczęcie egzekucji z urzędu przez sąd, który sprawę rozpoznawał, czyli sąd, który wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności w drodze licytacji publicznej (art. 625, 688 k.p.c.). Na ogólnych zasadach wniosek może złożyć prokurator lub organizacja społeczna (art. 7, 8 k.p.c.).

Read More

Art. 1004.

Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów poniższych.

1. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wtedy, gdy udział współwłaściciela wyrażony jest w ułamku w prawie własności tej nieruchomości (art. 196 k.c.). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 września 1966 r., III CZP 75/66 (OSNCP 1967, z. 1, poz. 14) obowiązujące przepisy nie wyłączają egzekucji z ułamkowej części nieruchomości rolnej. W aprobującej glosie B. Dobrzański wskazuje na potrzebę ograniczenia powyższej tezy w tym kierunku, iż egzekucja może być prowadzona jedynie w takim wypadku, gdy część ułamkowa stanowi udział współwłaściciela (NP 1967, nr 7-8, s. 999). Tezę zaaprobował E. Wengerek (Przegląd orzecznictwa SN, NP 1968, nr 4, s. 635).

Read More

Art. 977.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwier-dzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom nie wymagają poświadczenia.

1. Art. 977 k.p.c. nie zakreśla kręgu osób, którym można udzielić pełnomoc-nictwa, jak to przewiduje art. 87 k.p.c. Z tym łączy się nierozciąganie pełno-mocnictwa procesowego na umocowanie do udziału w przetargu. Jest to więc przepis szczególny w stosunku do art. 87 k.p.c. oraz art. 91 pkt 2 k.p.c. przewi-dującego, że pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowa-nie także do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Peł-nomocnictwo to więc dotyczy tylko udziału pełnomocnika w przetargu, którego przedmiotem jest dana nieruchomość.

Read More

Art. 981.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

1. Zamknięcie przetargu jest momentem końcowym, do którego można jeszcze uiścić należność wierzyciela wraz z kosztami postępowania egzekucyj-nego, by doszło do umorzenia egzekucji przez komornika. Tę należność można uiścić wcześniej, ale po zamknięciu przetargu nie może być przez komornika przyjęta.

Read More

Art. 1036.

W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.

Read More

Art. 1086. § 1.

Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki to okażą się bezskuteczne, organy Milicji Obywatelskiej przeprowadzą na wniosek komornika dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej przeprowadzą na wniosek komornika dochodzenie w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika. Poza tym stosuje się art. 1073 § 2 i 3.

Read More

Art. 1030.

W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w artykule poprzedzającym oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, oraz wierzyciele, którym przysługuje umowne prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem publicznym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, jak również wierzyciele, którym przysługuje ustawowe prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem, jeżeli zgłosili swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi.

Read More