Monthly Archives Kwiecień 2012

Art. 1009.

W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nierucho-mości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości.

1. Art. 1009 k.p.c. określa zasady opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości. W pierwszej kolejności opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość, sumę oszacowania zaś stanowi część sumy oszacowania odpowiadająca wysokości udziału współwłaściciela w tej nieruchomości. Jeżeli cała nieruchomość została oszacowana na 10 000 000 zł, a udział współwłaś-ciciela w tej nieruchomości wynosi 1/4 część, to suma oszacowania udziału wynosi 2 500 000 zł.

Read More

Art. 984. § 1.

Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku, gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

Read More

4. Po złożeniu wniosku przez wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z art.

1050 k.p.c., jedną z obowiązkowych czynności sądu jest wysłuchanie stron. Dopiero po wysłuchaniu stron sąd może wyznaczyć dłużnikowi termin do wykonania czynności i zagrozić mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie jej nie wykonał. Jest to pierwsze stadium tej egzekucji. Liczba następnych stadiów egzekucji prowadzonej w razie niewykonania czyności przez dłużnika w zakreślonym mu terminie zależy od wykonania czynności przez dłużnika lub od wyczerpania sumy grzywien wymienionych w art. 1052 k.p.c. i wymiaru aresztu stosownie do art. 1053 k.p.c. Na przykład tytuł wykonawczy obejmował obowiązek dłużnika wystawienia wierzycielowi opinii. Ponieważ dłużnik dobrowolnie tego obowiązku nie wykonał, wierzyciel wystąpił z wnioskiem do sądu, w którego okręgu czynność ma być wykonana (z reguły w miejscu zamieszkania, położenia zakładu dłużnika) o przeprowadzenie egzekucji z art. 1050 k.p.c., dołączając tytuł wykonawczy. Sąd po wysłuchaniu stron wyznacza dłużnikowi termin (stosunkowo krótki, bo rodzaj czynności nie us-prawiedliwia dłuższego terminu) do wykonania czynności z zagrożeniem określoną grzywną na wypadek, gdyby jej nie wykonał. Podany przykład stanowi pierwsze stadium egzekucji. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czyności sąd na wniosek wierzyciela, nie przesłuchując już stron, nakłada grzywnę na dłużnika (odpowiadającą wysokości zagrożenia) i wyznacza nowy termin do wykonania czynności z zagrożeniem surowszą grzywną.

Read More

Art. 1019.

Obwieszczenie o licytacji należy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacją wywiesić w budynku sądowym oraz ogłosić w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, jak również przesłać terenowym orga-nom administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znaj-duje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych por-tach.

1. Od ogłoszenia o wszczęciu egzekucji ze statku morskiego, nie występują-cego przy egzekucji z nieruchomości, odróżnić należy obwieszczenie o licytacji ze statku. Do tych obwieszczeń mają zastosowanie przepisy o obwieszczeniach przy egzekucji z nieruchomości, z wyjątkiem art. 955 i 956 k.p.c. i z modyfika-cjami dotyczącymi terminu, jaki powinien upłynąć od obwieszczenia o licytacji. Przy egzekucji z nieruchomości termin ten wynosi miesiąc (art. 952 k.p.c.), natomiast przy egzekucji ze statku morskiego wynosi on dwa tygodnie.

Read More

Art. 1042.

Jeżeli rzeczy odebranej dłużnikowi nie można niezwłocznie wydać wierzycielowi, komornik złoży ją do depozytu sądowego albo odda na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo wierzyciela.

1. Niemożność niezwłocznego wydania wierzycielowi rzeczy odebranej dłużnikowi może zachodzić z przyczyn faktycznych i prawnych tych ostatnich np. z powodu zajęcia prawa wierzyciela wobec dłużnika. Jeśli zaś chodzi o przyczyny faktyczne, to do nich należy zaliczyć: odmowę wierzyciela odebrania rzeczy, bo nie przygotował się do odbioru, niestawiennictwo wierzyciela w terminie czynności odebrania, odmowę odbioru rzeczy oznaczonych co do gatunku dlatego, że ich ilość nie zgadza się z oznaczeniem w tytule.

Read More

Art. 982. § 1.

Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przed-miotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację, nie będący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2

Read More

Art. 993. § 1.

Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wypadku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.

§ 2. Po przybiciu sąd wyda zarządzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelnści na poczet ceny nabycia.

Read More