Monthly Archives Marzec 2012

Art. 1092.

Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką komornik powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby osoba ta nie doznała krzywdy fizycznej lub moralnej. Komornik powinien zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji, a w razie potrzeby pomocy biegłego.

1. Wskazanie na potrzebę zachowania przez komornika szczególnej ostrożności przy czynnościach odbierania osoby wiąże się z postulatem ustawodawcy, „aby osoba ta nie doznała krzywdy fizycznej lub moralnej”.

Read More

Art. 1016.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien dołą-czyć dowód, że statek jest wpisany do rejestru.

1. We wniosku o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego wierzyciel powi-nien nadmienić, czy statek jest wpisany do rejestru okrętowego, bo od tego zależy, jakie przepisy mają być stosowane oraz rodzaj dokumentów, które ma dołączyć do wniosku.

2. Jeżeli statek jest wpisany do rejestru okrętowego, wierzyciel powinien dołączyć odpis lub wyciąg z rejestru. Gdyby wierzyciel nie dołączył tego doku-mentu, komornik wezwie go o uzupełnienie braku pod rygorem zwrotu wniosku (art. 130 i 13 § 2 k.p.c.). Przy egzekucji z nieruchomości dokumenty własnoś-ciowe są dopiero dołączane do wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości (art. 943 k.p.c.). Przy egzekucji ze statku morskiego w tym względzie jest inaczej przy wszczęciu egzekucji kwestie własnościowe powinny być wyjaśnione dla zapobieżenia zajęcia statku nie stanowiącego własności dłu-żnika i łączącej się z tym szkody (M. Tyczka w: Komentarz do k.p.c., s. 587).

Read More

Art. 1010.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, w protokole wymienia się końcową datę użytkowania wieczystego oraz ujaw-niony w księdze wieczystej sposób korzystania z terenu przez wieczystego użytkownika.

1. Wieczyste użytkowanie podlega ujawnieniu w księdze wieczystej (art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1 982 r. o księgach wieczystych i hipotece – Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.). Szczegóły dotyczące prowadzenia księgi wieczystej dla użytkowania wieczystego przewidują § 11-14 rozporządzenia Ministra Spra-wiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 29, poz. 128).

Read More