Monthly Archives Styczeń 1970

Twórcze bazy danych

Przewidziane w art. 14 ustawy o ochronie baz danych zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzące w życie 10.11.2002 r. spowodują iż twórcze bazy danych uzyskają status kolejnej, chronionej na zasadach szczególnych, kategorii przedmiotów prawa autorskiego – obok programów komputerowych, utworów audiowizualnych oraz utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych.

Read More

W programach komputerowych

Mimo braku wskazówki w art. 77, jak stosować do programów komputerowych nie wyłączone w tym przepisie artykuły ogólnej części ustawy, nie powinno ulegać wątpliwości, że może tutaj chodzić jedynie o stosowanie odpowiednie, z wzięciem pod uwagę specyfiki programów, treści Rozdziału 7 ustawy i konkretnego punktu odniesienia rozpatrywanych w danej sprawie ogólnych unormowań.

Read More

Ustawodawca przez wprowadzenie powyższego

W zasadzie wyeksponowanie tego uprawnienia, przyshigującego producentowi, stanowi prostą konsekwencję posiadania przez niego majątkowego władztwa nad utworem, które predestynuje podmioty praw autorskich do opracowywania „posia-danych” przez nie dzieł, w tym ich tłumaczenia. Rozwiązanie to może jednak o tyle dziwić, iż nie ma w nim mowy o eksploatacji tłumaczeń, tylko o ich kreowaniu, co zgodnie z konstrukcją autorskich praw zależnych nie jest poddawane kontroli twórcy utworu pierwotnego (por. uwagi wyżej w punkcie 2.2.1.1. niniejszego rozdziału), a więc trudno w tym wypadku dopatrzyć się szczególności normy ustawowej i w związku z tym warto omówić sens jej wprowadzenia.

Read More

Wątpliwości interpretacyjne

Wątpliwości interpretacyjne tego typu można prześledzić na przykładzie kategorii „urzędowych projektów aktów normatywnych” (art. 4 pkt 1 ustawy). Jakkolwiek nie powinno dziwić, iż projekt, który znajduje się w trakcie obróbki legislacyjnej, nie może pozostawać w wyłącznym władztwie jego twórcy, gdyż groziłoby to zablokowaniem procesu tworzenia prawa, trudno jednoznacznie przesądzić, jaki moment uznać należy za chwilę utraty przez indywidualnie opracowaną koncepcję aktu normatywnego charakteru utworu.

Read More

Art. 1054. § 1.

Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone albo dłużnik na skutek aresztu zgłosi gotowość wykonania czynności, sąd postanowi zwolnić go niezwłocznie i zawiadomi o tym wierzyciela. Dłużnikowi, który zgłosił gotowość wykonania czynności, sąd stosownie do okoliczności wyznaczy

Read More

Art. 1053. § 1.

Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie – na wypadek nieściągnięcia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za pięć tysięcy złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. Przepis art. 762 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli dłużnikiem, do którego skierowane było wezwanie sądu, jest osoba prawna lub inna organizacja, środkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, środkom przymusu podlega jej kierownik.

Read More

Art. 1018.

Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sądowym i umieści je w dzienniku poczytnym w danej miejsco-wości.

1. Umieszczenie ogłoszenia o wszczęciu egzekucji ze statku morskiego na tablicy ogłoszeń sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję, jest jedną z form popularyzacji tego rodzaju egzekucji, celem zainte-resowania szerszego kręgu osób prowadzących transakcje związane z przypły-nięciem statku do portu. Dotyczy to także obowiązku ogłoszenia o wszczęciu egzekucji w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Jest to swoista infor-macja skierowana do ewentualnych kandydatów na nabywców.

Read More

Art. 979. § 1.

Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

§ 2. Jeżeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nie-ruchomości lub niektóre części nieruchomości okaże się, że należność wie-rzyciela i koszty egzekucji istotnie znajdują w tej sumie pełne pokrycie, egzekucję co do pozostałych nieruchomości lub części nieruchomości należy umorzyć.

Read More